Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Stuur een e-mailbericht naar een van onderstaande vakbonden, zij helpen je graag verder.


Arbeidscontract

978
Wat is het minimumaantal uren dat mijn werkgever mij in mag plannen?

Je werkgever is verplicht om je bij oproep minimaal 3 uur uit te betalen. Hiervoor dien je wel aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je hebt een contract voor minder dan 15 uur. Je hebt geen afspraken gemaakt over je werktijden.
  • Je hebt geen vaste afspraak over het aantal uren dat je werkt. Bijvoorbeeld in een nulurencontract.

Wanneer je afspraken hebt gemaakt over je werktijden óf meer dan 15 uur per week werkt dan geldt er geen minimum.

1212
Wat is mijn opzegtermijn bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Er geldt een wettelijke opzegtermijn voor een werknemer van 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. Soms kan het voorkomen dat er in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn is afgesproken, een langere periode is alleen toegestaan als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn in acht neemt. Bovendien mag de opzegtermijn nooit langer zijn dan 6 maanden.

972
Wat is de cao-afspraak over een vaste vrije dag?

Wanneer je per week 20 uur of minder werkt heb je recht op maximaal 2 niet inroosterbare dagen per week. Deze dagen dien je 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Hij kan deze dagen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Denk hierbij ook aan dat meerdere collega’s dezelfde dagen aanvragen als niet inroosterbaar. 

Vervolgens dient je werkgever maximaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum uitsluitsel te geven. Werk je meer dan 20 uur per week dan kun je maximaal 1 niet inroosterbare dag per week aanvragen op basis van bovenstaande voorwaarden.

Als je op zaterdag en zondag werkzaam bent geldt, ter voorkoming dat je alle zaterdagen en zondagen moeten werken, dat je vanaf 1 januari 2019 op verzoek recht hebt op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Vanaf deze datum heb je op verzoek ook het recht om eenmaal per maand twee aaneengesloten dagen niet te werken. Deze twee aaneengesloten dagen worden in overleg tussen jou en de werkgever gepland. 
1111
Wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen met en zonder kinderen bij oproepen tot werken op zon- of feestdagen?

Nee, hierin mag geen onderscheid worden gemaakt.

1213
Vanaf welk moment begint de opzegtermijn?

Je zegt het dienstverband altijd op tegen het einde van de maand. Voorbeeld: je zegt het dienstverband op 5 maart op, dan eindigt het dienstverband per 30 april. 

Verlof

1134
Heb ik recht op verlof bij mijn verhuizing?

Ja, de dag van de verhuizing, mits deze op een werkdag valt.

1016
Hoe lang heb ik recht op verlof bij de geboorte van mijn kind?

Wanneer je partner is bevallen heb je recht op twee dagen betaald kraamverlof. Daarnaast heb je ook nog recht op drie dagen ouderschapsverlof, dit is onbetaald. Het verlof moet worden opgenomen in een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres van de moeder woont. Je moet wel tijdig aan je werkgever doorgeven wanneer je het kraamverlof wil opnemen. Dit verlof mag niet geweigerd worden. De kraamverlofdagen mag je werkgever niet op het vakantietegoed inhouden.

Vakantie

1067
Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen bij einde dienstverband?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat jij meer hebt gewerkt dan waarvoor je loon hebt ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag).

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dien je er aan mee te werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd.

Je kan niet verplicht worden om je vakantiedagen op te nemen voor eind dienstverband.

1064
Heb je recht op vakantietoeslag bij een 0-urencontract?

Ja, daar heb je recht op. Dit is 8% van het over het vakantietoeslagjaar feitelijk verdiende loon.

1112
Hoeveel vakantie mag ik aaneengesloten elkaar opnemen?

Per kalenderjaar heb je recht op 3 weken aaneengesloten vakantie.

1002
Hoe zit het met mijn openstaande vakantiedagen bij het beëindigen van het dienstverband?

Wanneer je dienstverband eindigt heb je recht op uitbetaling van je opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Deze vakantiedagen worden via de eindafrekening aan je uitgekeerd. Mocht de wens zijn om eerder uit dienst te treden dan kan in onderling overleg worden afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden opgenomen. 

Toeslagen

1065
Wat is de toeslag voor werken op maandag t/m zaterdag?

De toeslagpercentages zijn voor het werk van maandag t/m zaterdag:

  • van 00.00 tot 07.00 uur: 50%
  • van 22.00 tot 24.00 uur: 50%​

 Voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commerce bedrijven en bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht geldt geen toeslag van 22.00 tot 24.00 uur.

1216
Hoeveel toeslag krijg ik voor het werken op een zon- of feestdag?

De toeslag voor het werken op zondag is 50%.
De toeslag voor het werken op feestdagen is 100%.
Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd.

Verzuim

1066
Hoeveel wordt mijn loon gekort wanneer ik langdurig ziek word?

Bij arbeidsongeschiktheid heb je gedurende de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon. In de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.

Vergoedingen

1214
Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting. Wel kunnen hier afspraken over gemaakt worden in jouw arbeidsovereenkomst.

De Loopbaanscan

1252
Waarom is de Loopbaanscan handig?

De Loopbaanscan is als een digitaal CV en helpt je loopbaan plannen. Je stelt je eigen persoonlijke profiel op en krijgt zo een beter inzicht in je talenten, interesses en loopbaanwensen. Aan de hand van dit profiel kun je vervolgens kijken in welke richting je (verder) wilt ontwikkelen.

1254
Hoe maak ik de Loopbaanscan zichtbaar voor mijn werkgever?

Wanneer je je profiel wilt delen met je werkgever (of iemand anders), stuur je de URL van je profielpagina. Klik daarvoor op de knop met het oogje, aan de linkerkant van je profielpagina. Kopieer dan de URL (bovenaan de pagina). Wanneer de potentiëele werkgever deze URL opent, komt hij/zij op jouw persoonlijke profielpagina. Alleen de items die je je zelf op openbaar hebt gezet, zijn te zien.

1253
Is mijn Loopbaanscan door iedereen in te zien?

Nee, alleen wanneer je de verschillende items op je portfolio openbaar maakt. Dit doe je door het betreffende item aan te vinken. Alleen die onderdelen, uit het profiel kunnen door anderen worden bekeken. Om je profiel te delen, klik je op de knop met het oogje aan de linkerkant van je profielpagina. Kopieer dan de URL (bovenaan de pagina).

1258
Hoe kan ik mijn Loopbaanscan verwijderen?

Je Loopbaanscan blijft bestaan tenzij je deze zelf verwijdert. Dit kun je eventueel doen door naar het menu te gaan en op de optie 'Loopbaanscan verwijderen' te klikken.

1257
Ik ga in een andere branche dan de retail werken. Wat gebeurt er met mijn Loopbaanscan?

Je Loopbaanscan blijft bestaan tenzij je deze zelf verwijdert. Dit kun je eventueel doen door naar het menu te gaan en op de optie 'Loopbaanscan verwijderen' te klikken.

1256
Ik wil solliciteren. Hoe maak ik de Loopbaanscan zichtbaar voor potentiële werkgevers?

Wanneer je jouw profiel wilt delen met een potentiële werkgever (of iemand anders), stuur je de URL van je profielpagina. Wanneer de potentiële werkgever deze URL opent, komt hij/zij op jouw persoonlijke profielpagina. Alleen de items die je je zelf op openbaar hebt gezet, zijn te zien.

1255
Ik wil niet dat alle onderdelen uit mijn Loopbaanscan getoond worden aan anderen. Hoe stel ik dat in?

Bij elk onderdeel van het portfolio kun je aan en uitvinken of het getoond mag worden. Staat er geen vinkje dan kan alleen jij de informatie zien.

Vragen over de cao

1135
Wat betekent "zachte knip"?

In de regel worden cao-loonsverhogingen afgesproken voor de bestaande salarisschalen en de feitelijk te betalen salarissen. Dus ook als diegene boven het maximum van de voor hem/haar geldende salarisschaal wordt betaald. Een zogeheten ‘knip’ zondert die laatste groep juist uit. Bij een ‘harde knip’ betekent dit dat er aan diegenen helemaal geen verhoging wordt gegeven. Bij een ‘zachte knip’ wordt die verhoging gegeven over het maximumbedrag van de betreffende salarisschaal.

Maak je keuze!